Conditions générales pour les parents - Kushtet e përgjithshme për prindër

Kushtet e përgjithshme për prindër

Prindërit deklarojnë përmes regjistrimit në shkollë shqipe se fëmijët e tyre do të vijojnë rregullisht mësimin. Prindi do të përgjigjet detyrimeve të parapara financiare (që figurojnë në faqen tonë www.lapshgeneve.com) dhe do të njoftoj mësimdhënësin për çdo mungesë.

Prindërit automatikisht janë anëtarë të plotë të LAPSH-së në Gjenevë dhe e pranojnë statutin e saj. Prindërit duhet të respektojnë çdo rregullore të përpiluar nga Kryesia (p.sh. lidhur me COVID-19).

LAPSH-Gjenevë përdor të dhënat personale për të komunikuar me ju, për mbarëvajtjen e mësimit dhe organizimin e aktiviteteve të veta. Të dhënat mund të dërgohen kantonit apo komunave të kantonit të Gjenevës sipas kërkesës së tyre, për shembull për të vërtetuar numrin e nxënësve. Po ashtu, të dhënat mund të dërgohen në LAPSH-Zvicër, po ashtu për të ditur numrin e nxënësve në nivel të Zvicrës. LAPSH-Gjenevë përpiqet që ti mbrojë të dhënat e prindërve dhe të nxënësve, dhe të dhënat në asnjë mënyrë nuk shiten apo nuk dorëzohen tek ndonjë organizatë tjetër. Të dhënat ruhen në sisteme “cloud” dhe mund edhe të ruhen në shërbimet e ndryshme që LAPSH përdor për të organizuar mësimin si p.sh. Microsoft One Drive, Office365, Google Sheets, Gmail apo shërbime tjera nga Google, si dhe Bexio, Zapier, Skype, HubSpot, PieSync, Pingen, etj.

Këto kushte mund të ndryshojnë kohë pas kohë dhe njihen si të pranuara përveç nëse prindi deklaron me shkrim se nuk i pranon.

Çdo kontest duhet të zgjidhet ekskluzivisht nga Gjykatat e Gjenevës dhe sipas të drejtës Zvicerane.

 

Versioni: 16.05.2021

Status: Në fuqi

 

Conditions générales applicables aux parents

Les parents déclarent, par leur inscription, que leurs enfants suivront régulièrement les cours. Les parents répondront aux obligations financières prévues (qui figurent sur notre site www.lapshgeneve.com) et informeront l’enseignant-e de toute absence.

Les parents deviennent automatiquement membres entiers de la LEPA-Genève et reconnaissent ses statuts. Les parents doivent respecter tout règlement émis par la Comité (p. ex. en lien avec COVID-19).

La LEPA-Genève utilise vos données personnelles afin de communiquer avec vous, en vue du déroulement des cours et l’organisation de ses activités. Les données peuvent être communiquées au canton aux communes du canton de Genève sur leur demande, par exemple afin de vérifier le nombre d’élèves. De même, les données peuvent être envoyées à la LEPA-Suisse, également pour vérifier le nombre d’élèves au niveau Suisse. La LEPA-Genève s’efforce de protéger les données des parents et des élèves. Les données ne sont aucunement vendues à des tiers ou livrées à d’autres organisation. Les donnes sont stockées sur des systèmes de type « cloud » et peuvent également être traitées par des services divers que la LEPA utilise afin d’organiser les cours par exemple Microsoft One Drive, Office365, Google Sheets, Gmail ou d’autres services de Google, ainsi que Bexio, Zapier, Skype, HubSpot, PieSync, Pingen, etc.

Ces conditions peuvent changer de temps à autre et sont réputées acceptées, sauf si le parent déclare les refuser par écrit.

Tout litige sera exclusivement soumis aux tribunaux de Genève et en vertu du droit suisse.

 

Version: 16.05.2021

Status: en vigueur